چرایی صحبت از رئیس جمهور نظامی

تفاوت دولت نظامی با رئیس جمهور نظامی در چیست؟

آیا یک نظامی در حل مشکلات سیاست داخلی و خارجی ایران موفق خواهد بود؟

چرا ایران نیازمند سیاستمدار است؟ 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد