ارتباط استقلال بانک مرکزی و تورم

چه ارتباطی بین استقلال بانک مرکزی و تورم، بیکاری، نرخ بهره حقیقی و رشد اقتصادی وجود دارد؟ در این گزارش به این مقاله مهم در عرصه سیاست گذاری پولی پرداخته‌ایم.

 ارتباط استقلال بانک مرکزی با تورم و بیکاری چیست ؟

جواب سیاسیون ایران مشخص است، پاره کردن کاغذ سوال.      

بی اغراق نیست اگر گفته شود ۶۰ سال است که ساختمان میرداماد رنگ استقلال ندیده است.

اساسا وقتی در قانون برنامه توسعه و قانون بودجه سنواتی بانک مرکزی مکلف به انجام تکلیف میشود شاید خواندن فاتحه برای این استقلال بیراه نباشد.

اما در دنیا بر خلاف ما برای علم و دانش ارزش قائل هستند و تحقیقات مفصلی در مورد تاثیرات استقلال بانک مرکزی انجام شده . یکی از مهمترین آنها مقاله معروف لارنس سامرز و آلبرتو آلسینا، اساتید دانشگاه هاروارد است که با بررسی کشورهای مختلف، ارتباط بین استقال بانک مرکزی و تورم را رصد کرده اند 

نتایج نشان میدهد برای پایین آوردن و نگه داشتن تورم، باید سیاست پولی از جریانات سیاسی جدا شود. آنها بیان میکنند یک بانک مرکزی مستقل از فشارهای سیاسی، رفتار قابل پیشبینی تری از خود نشان میدهد که باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری میشود.   

یکی از این موارد اینکه نفوذ سیاسیون قبل از انتخابات جلوگیری میکند و شوک های پس از انتخابات را کاهش میدهد.

آلسینا و سامرز برای محاسبه استقلال بانک مرکزی، دو حوزه استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد را بر اساس عواملی همچون انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی و شورای بانک مرکزی از سوی دولت، طول دوران انتصاب، عضو بودن یا نبودن اعضای دولت در شورای بانک، لزوم تصویب دولت برای سیاست های پولی، ثبت شدن هدف «ثبات قیمت ها» در اساسنامه بانک و همچنین به کارگیری آزادنه و بدون محدودیت سیاست های پولی تعریف میکند که منظور از محدودیت، فشار دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای کسری بودجه است. 

جالب اینجاست که علاوه بر اثبات رابطه عکس تورم با استقلال بانک مرکزی در این مقاله معروف، همچنین اثبات شده استقلال بانک مرکزی با تغییرات تورمی هم رابطه عکس دارد! در واقع یعنی تورم به ثبات رفتاری بیشتری میرسد!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد