انکار کرونا مصیبت اقتصاد ایران

عباس آخوندی سیاستمدار معتقد است مسئله اقتصاد ایران در دوره پسا کرونا از انکار شروع شد.

وی از کسب و کارهایی گفت که حتی برای همیشه تعطیل شد!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد