تحول گزینش مدیران در تامین اجتماعی

دومین نشست از سلسله نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه طرح مدیران آینده که بر اساس شایسته گزینی و شایسته سالاری در تامین اجتماعی مطرح و توضیح داده شده است. بر  اساس این طرح انتصاب مدیران از شیوه قبلی خود فاصله گرفته و از طریق آزمون کتبی و سپس بررسی صلاحیت افراد انجام می شود. مصطفی سالاری مدیر عامل تامین اجتماعی از جزییات این طرح می گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد