بررسی نظرات، وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی

تمامی اخبار منتشر شده از سوی وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی در حوزه‌ رمزارزها از بهمن‌ماه ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ را بررسی‌ کردیم.

تاکنون بخش اعظمی از اخبار وزارت نیرو و مجلس فاز هشداری و ممنوعیت داشته است. اما محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، این روزها وزن خبرهای سفید و حمایتی مجلس از قانون‌گذاری رمزارزها را افزایش داده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این ویدئو از دغدغه‌های خودش و مجلس درباره رمزارزها می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد