تشدید خروج سرمایه از ایران؟

قرار است برای وصول مالیاتی جدید، قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود.

آیا اجرا شدن این طرح ممکن است موجب خروج سرمایه از کشور شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد