افزایش درآمد ایرانی ها

گزارش اخیر مرکز آمار در خصوص درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ حاوی یک نکته جالب توجه است.

اینکه با وجود تورم ۳۶.۴ درصدی سال گذشته، درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی افزایش داشته است!

اما چطور؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد