حمایت اجتماعی و شفافیت بودجه

دکتر احمد میدری در روزهای پایانی حضور خود به عنوان سیاستگذار بخش حمایتی و رفاهی، از دستاوردها و تجارب خود در این حوزه و اثر انضباط مالی بر بهبود کیفیت سیاستگذاری اجتماعی می‌گوید.

در ادامه مجموعه برنامه‌هاى جعبه سیاه با موضوع انضباط مالى و شفافیت بودجه که با همکارى مشترک اکو ایران و مرکز توانمندسازى حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهى تهیه مى شود، در این قسمت براى بررسى اثر انضباط مالى و شفافیت بر کارآمدى سیاستگذارى حمایتى و رفاهى با دکتر احمد میدرى اقتصاددان و معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مصاحبه کرده ایم. 

 او معتقد است: "در حال حاضر گروه‌های فقیر چندان قدرت ابراز و پیگیری مطالبات خود را ندارند. بنابراین نحوه توزیع قدرت در جامعه باید به نحوی تغییر کند که فقرا امکان مطالبه‌گری را پیدا کنند و بتوانند از مواهبی مانند قانون و زیرساخت‌ها بهره بگیرند. قابلیت رصد بودجه عمومی تأثیر مهمی بر کاهش فقر دارد چون توزیع امکانات را عادلانه تر می کند. نحوه توزیع راه ها، صنایع و ... این قدرت نابرابر را نشان می‌دهد و تا نابرابری در آینه ارقام به تصویر کشیده نشود توسط سیاستگذاران به درستی درک نمی‌شود. رصد منابع عمومی و سهم فقرا از این منابع در کلیه دستگاه‌های اجرایی و نحوه توزیع آین منابع به لحاظ جغرافیایی و ... ابزار مهمی برای اندازه‌گیری شدت فقر و یافتن گلوگاه‌هایی است که برای کاهش فقر باید تغییر کنند."

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد