فاصله بانک‌ها از شعار رئیسی

ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در ۴ سال آینده، بی اغراق یکی از اصلی ترین شعارهای اقتصادی رئیسی محسوب می شود.

طرحی که مخالفان بسیاری هم در بین اقتصاددانان دارد؛ مخالفانی که نسبت به تامین مالی آن و آثارش بر کل های اقتصاد و نقدینگی نگرانند.

امروز رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار بخش مسکن قرار بدهند، دوباره بر اجرای این طرح تاکید کرده است.

اما آیا این عدد تکلیفی جدید برای بانک هاست؟ خیر! این عدد صراحتا در بودجه سال ۱۴۰۰ قید شده است!

اما آمار بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی در ۴ ماه نخست امسال یک موضوع جالب توجه را نشان میدهد: ا بیان اینکه بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار بخش مسکن قرار بدهند! آن هم در شرایطی که در بودجه این عدد قرار بود ۲۰ درصد باشد!

دلیل استنکاف بانک ها و موسسات از دستور دولت روحانی چه بوده؟ نداشتن منابع یا نبود انگیزه اقتصادی؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد