راه ها سهم عمده ای در تبادل کالا و پیوند اقتصاد کشورها با یکدیگر را، برعهده دارند. مخصوصا اگر این پیوند بین کشورهای همسایه باشد.

نقش کریدور حمل و نقل شمال – جنوب، که از جمله ده کریدور ترانزیتی ریلی و ترکیبی میباشد در روند رشد و توسعه اقتصادی چیست؟