نهضتی دیگر بباید ساخت و از نو دولتی

یادداشت تصویری به مناسبت ٢٩ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد