این ماموریت در شرایطی به آل صادق سپرده شد که چندین پرونده باز میان ایران و عراق وجود دارد که وی باید به آنها رسیدگی کند و از جمله مهمترین این پرونده ها، میتوان به بازپرداخت بدهی عراق به ایران، پیگیری ترور سردار سلیمانی در این کشور و همچنین افزایش مناسبات تجاری تهران-بغداد اشاره کرد.