اما این نخستین باری نیست که شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر می‌کند. مروری تاریخی نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، یکی از مخاطبان اصلی شورای حکام، ایران بوده‌است.