یعنى شاید وقفه اى در گفتگوها ایجاد شود اما به هر حال این مذاکرات در قالب دیپلماسی و به ویژه دیپلماسی پنهان تداوم خواهد یافت.