اهداف او چه بود و آیا در این زمینه توفیقی خواهد داشت؟ یاسر قزوینی حائری، استاد دانشگاه درباره تفاوت دیدگاه‌ها و عملکرد جریان سیاسی صدر با دیگر جریان‌های .سیاسی عراق می‌گوید