غلامرضا انصاری، مشاور وزیرخارجه در دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد که تحریم‌ها مانع بزرگی بر سر راه عملیاتی کردن این قراردادها بود. 

وی افزود: «با توجه به تمرکز دولت بر این دو برنامه و آماده بودن قراردادها، این امید وجود دارد که هر چه سریعتر آنها را اجرایی کرد و سپس به دنبال موافقتنامه‌های تجاری دیگر رفت.»