این فعال سیاسی اصلاح طلب در همایش «فقر و نابرابری آموزشی» راهکارهایی برای از بین بردن نابرابری آموزشی ارائه می‌دهد.