اما این تفاوت ها در کدامیک از بخش ها یا ردیف ها دیده می شود؟ سید علی مدنی زاده اقتصاددان و استاد دانشگاه در این برنامه، ویژگی های برخی از معایب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی می کند و از اصلاحات ساختاری نهادی بودجه می گوید.