غلامرضا سلیمانی در حالی به دلیل فقدان هماهنگی با وزیر جدید از ریاست بیمه مرکزی کنار می کشد که در ابتدای آغاز به کار دولت یکی از نامزدهای ریاست بانک مرکزی بود.

او مذاکره دولت با او برای ریاست بانک مرکزی را نیز تایید کرد.

غلامرضا سلیمانی در آخرین گفت و گوی خود در مقام رئیس کل بیمه مرکزی گزارشی از وضعیت این صنعت نیز داد. به گفته او تضعیف طبقه متوسط رشد ضریب نفوذ بیمه را کُند کرده است.

سلیمانی با اشاره به نحوه اثرگذاری کرونا بر صنعت بیمه گفت: کرونا هزینه شخص ثالث را به دلیل سفرها کم کرد اما گزارش های شرکت ها نشان می دهد در این دوره تصادف های منجر به جرح کاهش زیادی داشته و در مقابل تصادف های منجر به مرگ افزایش یافته است. در این مصاحبه خواهیم دید:

وابستگی صنعت بیمه به وضعیت اقتصادی جامعه

چشم طمع تصمیم‌گیران به منابع بیمه‌ای

افزایش حق بیمه با دخالت‌های نابجا

کاهش قابل توجه مجروحان تصادفی در دوران کرونا

نیاز مبرم بیمه به رفع تحریم‌ها

نامزدی ریاست بانک مرکزی

تایید استعفا از ریاست بیمه مرکزی