این در حالی است که طی یک سال گذشته سرمایه گذاری شرکت های به ویژه شرکت های معدنی در زمینه امنیت سایبری افزایش یافته است و فرصت های شغلی در این زمینه با رشد همراه شده است.