این وضعیت حاکی از آن است که این وزارتخانه تصمیم نهایی برای این موضوع نگرفته است.