حال باید دید آیا در ادامه تابستان بازار سیمان می تواند ثبات خود را حفظ کند.