در این مصاحبه قرار است ببینیم که آیا ایران در بازارهای منطقه شانسی دارد؟