حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه می گوید با فشار کسی اقدامی انجام نداده است.به گفته او طبق دستورالعمل معاونت اجرایی رییس جمهور و وزارت صمت، اگر ۱ کیلوگرم خارج از بورس فروخته می شد به تعزیرات معرفی می شدید.