فازهای سه گانه اقتصاد کرونا

شوک اقتصادی حاصل از ویروس کرونا دارای آنچنان آثار منحصر بفردی است که شاید کمتر بتوان در ادبیات اقتصادی آثاری از آن را یافت. دکتر سید معاون رضوی استاد اقتصاد سلامت دانشگاه براندایز ضمن تشریح فازهای سه گانه پیامدهای این بحران معتقد است غالب کشورها اکنون در فاز دوم مسئله قرار دارند، در حالی که فاز سوم می تواند به مراتب مهمتر از سایر فازها ارزیابی شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد