اصلاح قانون بودجه،کفاره کاستی های مجلس و دولت

کرونا بار مالی دولت را افزایش داد.آیا ارایه متمم و یا طرح اصلاحی قانون بودجه 99 ضرورت دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد