قتصاد سیاسی کرونا (بخش دوم) تامین منابع در سیاستهای حمایتی

ایجاد تور حمایتی وسیع در هر دو سمت عرضه و تقاضا مستلزم تامین منابع گسترده ای است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند برای حصول آن راهی جز دست اندازی بر منابع بانک مرکزی نیست . دکتر عباس آخوندی معتقد است در شرایط فعلی دولت می تواند به پشتوانه منابع صندوق توسعه ملی اوراق قرضه منتشر نماید و از این راه ازآثار تورمی اتکا  بر پایه پولی اجتناب نماید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد