اصلاح ساختار بودجه وضعیت را بیشتر از گذشته تخریب خواهد کرد.

دولت می خواهد برنامه اصلاح ساختاربودجه راکه به مجلس دهم ارایه داده بودبه دفتررییس مجلس یازدهم ارایه کند

درحالیکه شورای هماهنگی سران قوا،پارسال برنامه اصلاح ساختاربودجه رامصوب وبه مجلس ابلاغ کردند اما قراراست این برنامه دوباره ازسوی دولت به دفتررییس مجلس ارسال شود. 

پارسال هم برخی ازکارشناسان به این برنامه اصلاح ساختاربودجه ایرادمی‌گرفتند.ازجمله ایرادها این بودکه دولت ازکارشناسان اقتصادی نظر مشورتی درخواست نکرده است و فقط باسه نفر ازکارشناسان سازمان برنامه و بودجه این برنامه تدوین شده است.

ازسوی دیگربودجه99 باوجودکاستیهای فراوان وبه صورت عجله ای درکمیسیون اقتصادی درشرایط کرونایی کشورتصویب وبه دولت ابلاغ شد.درقانون بودجه دست کم دولت150  هزارمیلیاردتومان باکسری بودجه به جز بارمالی حداقل 100 هزارمیلیارد تومانی کرونا مواجه است.

نوبخت،رییس سازمان برنامه وبودجه چند روز پیش اعلام کرده بود که سه راه برای تامین کسری بودجه دولت وجود دارد.یکی از آن راهها حذف یارانه هاست.دولت ماهانه هزارو300 میلیاردتومان یارانه می‌دهد. "علی سعدوندی "اقتصاددان، معتقداست که حذف یارانه ها دولت رانوبخت و مردم را بدبخت خواهدکرد.به گفته این استاددانشگاه،بودجه کشور انقباضی بسته شده است وتا زمانی که رویکرد مسیولان نسبت به بودجه تغییر نکند و از تجربه شکست سایرکشورها دربودجه ریاضتی استفاده نکرد،وضع کشوربرهمین منوال خواهدبود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد