ویدئو های مرتبط

مالیات بر عایدی سرمایه مقدم است یامالیات برمجموع درآمد

اصلاح قانون مالیات برعایدی سرمایه با اماواگرهای مختلفی درمجلس روبروشد.منتقدان می گویند اصلاحیه ای که باگردش چشم انجام شود سیاستگزاری نیست .مدافعان هم می گویند، برای مردم روشنگری نشددولت پاپس کشید.

اصلاح قانون مالیات برعایدی سرمایه با اما و اگرهای مختلفی درمجلس روبروشد.منتقدان می گویند، اصلاحیه ای که باگردش چشم انجام شود سیاستگزاری نیست .مدافعان هم می گویند، برای مردم روشنگری نشد؛دولت پاپس کشید.

مجلس دربودجه۹۹دولت رامکلف کردتادرآمد بالاتری از مالیاتهاکسب کند.براین اساس تعارفات بین دولت ومجلس برای اصلاح قانون مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برمجموع درآمد شروع شد.دولت ترجیح میدادلایحه ندهد و مجلس ترجیح میداد طرح ندهد ولی دولت را تشویق کندتا اصلاحیه بیاورد.

کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس،پیش نویس اصلاحیه قانون مالیات برعایدی سرمایه راتدوین کردند.در این پیش نویس ،حتی مالیات گرفتن از سود سهام و سود سپرده های بانکی، خانه های لوکس ، خانه های خالی ،خودروهای بالاتراز ۳۰۰ میلیون تومان هم مطرح شد .شایعه مالیات گرفتن ازسودسهام دربازار پیچیدوبازار سرمایه واکنش متفاوتی به آن نشان داد، دولت تصریح کردکه درقانون مالیات برعایدی سرمایه قرارنیست از سودسهام مالیات گرفته شود. 

آنچه که دراین زمینه قابل توجه ولی مغفولاست.اجرای مالیات برمجموع درآمد است.اجرای این قانون، منطقی تراست.  

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد