2 مانع اجرای قانون مالیات برجمع درآمد

مشکلات زیرساخت های ارتباطی و الکترونیکی باعث شده که عملا قانون مالیات برجمع درآمد اجرا نشود.با این حال نمایندگان مجلس قصددارندبا قید فوریت آن را اصلاح کنند

مالیات گرفتن از مجموع درآمد در کشورهای پیشرفته که از زیرساخت های اطلاعاتی قوی برخوردارند یکی ازمنابع درآمدی دولتها محسوب می شوند.اما درایران به دلیل آماده نبودن زیرساختهای ارتباطی عملا این قانون اجرانشده است.مجلس درپی این است که ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم را اصلاح کند .در صورتی که این ماده قانونی اصلاح شود از مجموع درآمد افراد مالیات گرفته می شود.

کارشناسان مالیاتی معتقدندکه اگر درشرایط کنونی کشوراین قانون اجرا شود نه تنها به افزایش درآمددولت منجرنخواهدشدبلکه فرارمالیاتی و تبعیض رابیشتر خواهدکرد. زیرا آماده نبودن دستگاه های اجرایی و نداشتن سیستم یکپارچه ارتباطی دومانع اجرای درست این قانون است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد