هر چند حجم معاملات کم است اما در همین رکود سنگین، قیمت مسکن بسیار شدیدتر از شدت جهش های پارسال، در حال پرش است. چه کسانی خانه می خرند و چرا روند رشد قیمت متوقف نمی شود؟ دولت از چه مسیری می تواند چالش را برطرف کند؟ دکتر حسین عبده تبریزی صاحب نظر اقتصاد مسکن به این پرسش ها پاسخ می دهد.