راهزنی عدالت در ایران

عدالت اگر نگوییم هدف اصلی، حداقل یکی از اهداف اصلی تصمیم‌گیران اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده است.

اما در عملکرد آنچه که از برقراری عدالت به جا مانده، با آنچه که در هدف دنبال می‌شده، فاصله زیادی گرفته است. مشکل کجاست؟ 

عباس آخوندی، استاد دانشگاه، این بار از زاویه جدیدی به مقوله عدالت می‌پردازد؛ او از یک خطای استراتژیک و فهم اشتباه سخن می‌گوید که به گفته خودش، موجب راهزنی عدالت در ایران شروع است؛ دوگانه احسان و عدالت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد