فقر فزاینده در دهه ۹۰

فقر، در دهه ۹۰ چهره خشن خود را رو کرد. برآوردها و نتیجه مطالعات پژوهشگران و نظریه پردازان هم با فرمول‌های مختلف محاسباتی مؤید همین موضوع است.

چهره خشنی که سیاستگذار عرصه رفاهی هم آن را می‌پذیرد و از فقر فزاینده در این دهه نسبت به دهه ۸۰ می‌گوید. 

حتی به گفته برخی نظریه پردازان، ریشه برخی اعتراضات به اجرای برخی سیاست‌ها در دهه‌ای که گذشت، تشدید مشکلات معیشتی بود. سیاست‌هایی که تجربه مشابه آن مثل افزایش قیمت سوخت تا پیش از آن هم وجود داشت، اما چنین پیامدی نداشت.

مشخصا در دهه گذشته دو بار در کشور سیاست اصلاح قیمت سوخت اجرا شد. نخست در سال ۹۴ و دیگری در آبان ۹۸؛ اما با دو پیامد متفاوت.

اکوایران در مصاحبه با احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظریه پرداز در امور رفاهی، به وضعیت فقر و آسیب پذیری خانوارها پرداخته است.

میدری در این مصاحبه از مخالفت خود با اجرای سیاستی می‌گوید که واکنش جامعه را پیش بینی کرده بود و همین اتفاق هم رخ داد. از عوامل فقر فزاینده در دهه ۹۰، کارنامه ناموفق سیاستگذار در مقابله با فقرزدایی و اجرای الگوی حکمرانی شبکه ای برای توانمندسازی اقتصادی خانوارها می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد