در انتخابات منتظر پدیده باشیم؟

اگر بخواهیم به تورم به عنوان مهمترین و مزمن‌ترین بیماری اقتصاد ایران نگاه کنیم، آیا حضور یک فرد متفاوت در مقام رئیس جمهور قرار است این مسئله را حل کند یا نیازمند تغییر نگاه در کل طبقه تصمیم‌گیر هستیم؟

اینطور بگوییم که آیا ما باید به یک کمال درویش در دل دولت بعدی برسیم یا کمال درویش هم در ایران باشد، قادر به حل این مسائل نیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد