چقدر فقیر شدیم؟

فقر بدون تردید در دهه ۹۰ افزایش پیدا کرد. احمدی میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، روند فقر از دهه ۵۰ تاکنون را تشریح می‌کند.

با وجود کاهش جمعیت فقیر در اواسط دهه ۹۰ اما این سهم در نیمه دوم این دهه روند فزاینده به خود گرفت.

احمد میدری از عوامل افزایش فقر در ایران می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد