آخرین اخبار آمار و ارقام

۰۱:۰۱
«بانک مرکزی» و «مرکز آمار» دو نهادی‌ هستند که تخمین‌گر تورم را محاسبه می‌کنند. مرکز آمار تورم مهر را 1.7 درصد اما بانک مرکزی تنها 0.6 درصد محاسبه کرده‌ است. اما این تفاوت ۳ برابری در تخمین یک پارامتر واحد چطور توجیه می‌شود؟
۱