آخرین اخبار اقتصاد جهان

اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این پژوهش را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت دهم و پایانی تحلیل اقتصاددان‌های گلدمن ساکس را می‌خوانید:
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این پژوهش را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت نهم تحلیل اقتصاددان‌های گلدمن ساکس را می‌خوانید:
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این پژوهش را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت هشتم تحلیل اقتصاددان‌های گلدمن ساکس را می‌خوانید:
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این پژوهش را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت هفتم تحلیل اقتصاددان‌های گلدمن ساکس را می‌خوانید:
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این پژوهش را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت چهارم تحلیل اقتصاددان‌های گلدمن ساکس را می‌خوانید:
۲۷:۲۷
زمانی که بشر در تله غذایی گیر افتاده بود، توان کار کردن و کسب درآمد بیشتر را نداشت. اما در طول دو قرن گذشته و به خصوص ۵۰ سال اخیر سرعت توسعه و پیشرفت به طرز چشمگیری درآمد سرانه مردم دنیا را افزایش داد.
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این پژوهش را در سلسله‌گزارش‌هایی منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت سوم تحلیل اقتصاددان‌های گلدمن ساکس را می‌خوانید:
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این گزارش را در سلسله‌گزارش‌هایی منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت اول این گزارش را می‌خوانید:
۰۱:۵۰
اقتصاد جهان امروز به گونه‌ای شکل گرفته که حذف یک اقتصاد از آن تقریبا غیر ممکن باشد و همه کشورها همانند چرخ دنده‌های یک ساعت نسبت به هم وابسته باشند.
اکوایران: بلومبرگ در گزارشی، سناریوهای احتمالی را که می‌تواند به دنبال درگیری‌های میان حماس و اسرائیل به وقوع بپیوندد،‌ مورد بررسی قرار داده است؛ سناریوهایی که می‌تواند اقتصاد جهانی را با چالش جدی روبه‌رو کند.