آخرین اخبار حمایت از مصرف کنندگان

۵۸:۳۰
در این قسمت از آزادی انتخاب، پرفسور میلتون فریدمن از حق انتخاب مصرف‌کننده دفاع می‌کند. از نظر او مداخله دولت برای دفاع از مصرف‌کننده به اشکال مختلف باعث از بین بردن سیگنال‌های قیمتی و مانع رشد و توسعه صنایع می‌شود. دفاع از حقوق مصرف‌کننده تنها بهانه‌ای برای بروکرات های دولتی است تا بتوانند نهادهای خود را قوام دهند. بروکراسی که از آن کارمندان دولتی بهره می‌برند آن‌هم به بهانه حمایت از مصرف‌کننده.…
۱