آخرین اخبار فروش اوراق بدهی

دومین رکورد خرید اوراق بدهی در زمستان امسال ثبت شده و 5 هزار و 600 میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت در این هفته تامین شد. بررسی آمار و ارقام نشان می دهد در سی وسه مرحله سپری شده بانک ها تنها 33 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته اند.
۰۰:۲۲
فروش اوراق بدهی دولتی به سقف 18 هفته اخیر رسید. در حالیکه در هفته های گذشته امید دولت برای تامین منابع از این محل، رنگ باخته بود، اما در هفته جاری، انعطاف وزارت اقتصاد در پذیرش نرخ سود بالاتر، بازار اوراق را برای دولت احیا کرد. نرخ سود موزون در هفته جاری به بیش از 21 درصد رسید.
۰۱:۰۳
نرخ پایین سود موثر برای فروش اوراق بدهی دولتی توسط وزارت اقتصاد، تامین مالی و کسری بودجه را با چالش مواجه کرده است.
۱