آخرین اخبار آدولف هیتلر

اکوایران: داستان به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ حتی امروزه نیز اهمیت دارد. امسال انتخابات مهمی در سراسر جهان برگزار خواهد داشت و مفسرین، سیاست‌مداران و تجار حاضرند علناً بپذیرند که امسال، خود لیبرال‌دموکراسی به رأی گذاشته خواهد شد.
اکوایران: جنگ جهانی دوم تجمیع سه بحران منطقه‌ای بود: تجاوز ژاپن در چین و آسیا و اقیانوسیه. تلاش ایتالیا برای امپراتوری در آفریقا و مدیترانه؛ و فشار آلمان برای هژمونی در اروپا و فراتر از آن.
اکوایران: بلومبرگ در این گزارش به بررسی یک خط آهن بسیار مهم در روسیه پرداخته که در طول تاریخ به کانون جنگ‌های بزرگ تبدیل شده است. آیا پوتین می‌تواند با این میراث به جا مانده از سزار‌ها، جنگ اوکراین را به نفع خود تمام کند؟
۱