پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • کنکور حذف شدنی است؟

    رتبه کنکور، همانند شماره شناسنامه تا عمر داریم با ما می ماند، اما آیا حرص و جوش هایی که سر این رتبه خورده ایم، ارزش آن را داشت؟

    ۰ مشاهده ۱۸:۱۳
۱