آخرین اخبار ابقا فرجی تهرانی بر ریاست اتحادیه فناوران رایانه

اکوایران، فرجی تهرانی با اکثریت آرا رئیس اتحادیه فناوران رایانه شد.
۱