پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اجاره نشینی فقط با ۱۰۰ میلیون

    برخی اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در طول تاریخ در هفته گذشتهدر این برنامه سفر در زمان خواهید دید. تعهدات ارزی ایران نزد بانک‌های انگلیسی. روزگاری که اجاره نشینی، خوش نشینی بود عوارضی اتوبان تهران قم در سال ۶۱. «سفر در زمان» را از اکوایران دنبال کنید.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۰
۱