آخرین اخبار اقدامات حمایتی بازار سهام

اکوایران: باوجود بهبودی در بازار سهام چین به دنبال اقدامات حمایتی نهادهای ناظر ایجاد شده است خبرها حاکی از جلسه فوری رئیس جمهور شی جین پینگ با آنهاست.
۱