پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • قسمت یازدهم - افول بازده

  افزایش سرعت رشدِ بازده می تواند به فرایند تولید غذا کمک کند این مشکل از سال ١٩٩٠ تا کنون ادامه دارد که رشد بازده به سرعت گذشته نیست

  مشاهده ۰۴:۱۷
 • انقلاب سبز

  این داستان حماسی با نورمن بورلاگ آغاز می شود و به پاکستان و هند توسعه میابد. چگونه میلیون ها انسان با کمک علم از گرسنگی نجات یافتند؟ در این قسمت ببینید

  مشاهده ۰۴:۱۹
 • اهمیت کشاورزی

  کشاورزی بخش بنیادین مطالعه ی اقتصاد توسعه است، خصوصا برای کشورهای فقیر. دسترسی به غذای ارزان چه تاثیری در توسعه ی اقتصادی دارد؟ رابطه ی کشاورزی با سطح رفاه جوامع چیست؟

  مشاهده ۰۲:۳۲
۱