آخرین اخبار امپراتوری

اکو ایران: مهم ترین هدف حزب کمونیست چین بازگشت به گذشته طلایی باستانی است.به سرانجام رساندن این هدف، ماموریت اصلی «شی» است؛ ماموریتی که به واسطه هزینه های تحمیلی قرن های 19 و 20 ، فروپاشی امپراتوری چین در سال 1912 و حمله ژاپن به این کشور تعریف شد.
اکو ایران:امپراتوری ها می توانند به طور ناگهانی به پایان سلام کنند، زمانی که این اتفاق بیافتد، هرج و مرج و بی ثباتی رخ می دهد. روسیه برای آن که به این سرنوشت دچار نشود، زمان زیادی ندارد. اما چین ممکن است بتواند این کار را انجام دهد، هرچند طریق این فرایند دشوار خواهد بود. ایالات متحده هنوز بهترین موقعیت را در میان سه کشور دارد
اکو ایران: تمامی مولفه ها باید هنگام بررسی آسیب پذیری چین، روسیه و ایالات متحده لحاظ شوند. این قدرت های بزرگ ممکن است حتی شکننده تر از آن چیزی باشند که به نظر می رسند. آینده نگری همراه با اضطراب مورد نیاز برای اجتناب از فجایع سیاسی- یعنی توانایی تفکر به منظور جلوگیری از از وقوع تراژدی در پکن، مسکو و واشنگتن- امروز یا به اندازه کافی توسعه نیافته و یا هیچ دلیلی دال بر اثباتش وجود ندارد.
۱