پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • قسمت یازدهم - افول بازده

    افزایش سرعت رشدِ بازده می تواند به فرایند تولید غذا کمک کند این مشکل از سال ١٩٩٠ تا کنون ادامه دارد که رشد بازده به سرعت گذشته نیست

    مشاهده ۰۴:۱۷
۱