آخرین اخبار تاسیس مترو

۰۱:۳۵
16 اردیبهشت 1354؛ تصویب اولین طرح مترویی در ایران. در این روز طرحی تصویب شد که بر مبنای آن زیرساخت تاسیس مترو در ایران را فراهم کرد.
۱