آخرین اخبار تسهیلات به اشخاص مرتبط

اکوایران: بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی در رابطه با حجم اعطای تسهیلات توسط هر بانک به اشخاص مرتبط نشان می‌دهد تنها 1 بانک حدود 100 همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود اعطا کرده است ولی در مقابل قابل مشاهده است که ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط 6 بانک کمتر از 1 همت بوده است.
اکوایران: تا پایان پاییز 1402 در میان 24 بانکی که آمار آنها منتشر شده بیشترین سهم تسهیلات غیر جاری برای بانک‌های دولتی تجاری و بیشترین سهم تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط برای موسسات اعتباری غیر بانکی بوده است.
اکو ایران: تا پایان پاییز 1402 در میان 24 بانکی که آمار آنها منتشر شده بیشترین سهم تسهیلات غیر جاری برای بانک‌های دولتی تجاری و بیشترین سهم تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط برای موسسات اعتباری غیر بانکی بوده است.
اکو ایران: بررسی نسبت تسهیلات غیر جاری و تسهیلات اعطاشده به افراد مرتبط در میان 10 بانکی که آمار آن‌ها منتشر شده نشان می‌دهد بانک‌های غیر دولتی تجاری بیشترین نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات و موسسات اعتباری غیر بانکی بیشترین نسبت تسهیلات پرداخت شده به افراد مرتبط به کل تسهیلات را داشته‌اند.
۱