آخرین اخبار تغییرات اجتماعی

۴۸:۲۶
هرچند که کارویژه اصلی امر سیاسی آن است که برای به وجود آمدن نظم در اجتماعات انسانی، در برابر برخی تغییرات، که به طور طبیعی مدام در حال انجام هستند بایستد، اما با این وجود گاهی تغییرات اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید.
۱